Algemene info

Algemene info

Het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MVT) voert projecten uit ter stimulering van vakdidactisch onderzoek op het gebied van moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast brengt het team mensen bij elkaar die betrokken zijn bij gerelateerde projecten en initiatieven waarbij onderzoekers en scholen samenwerken. Het doel is het versterken van de vakdidactiek, zowel in de ULO als in het VO. Het verkleinen van de afstand tussen onderzoek naar tweede-taalverwerving en alle lagen van het relevante werkveld is daarbij een essentieel doel van het Team.

Uitgangspunt van de werkzaamheden van het team is een visie op het moderne vreemde-taalonderwijs waarbij het schoolcurriculum wordt verrijkt door meer aandacht voor betekenisvolle inhouden in het curriculum. Betekenisvolle inhoud kan gaan om de rol van taal en cultuur. Bij taal gaat het om kennis van het taalsysteem, van hoe taal gebruikt wordt, hoe talen worden geleerd, en hoe taal verandert. Centraal staat daarbij het begrip taalbewustzijn.  Een taalbewuste leerling heeft een strategie de taal beter te leren spreken, en heeft inzicht in hoe taal reflecteert wie we zijn, hoe we denken, en in wat voor cultuur we leven. Bij cultuur gaat het om aandacht voor literatuur en andere vormen van cultuuruiting, en moeten leerlingen dus ook cultuurbewustzijn ontwikkelen. Enerzijds staat deze aandacht voor taal en cultuur in dienst van een meer ‘bewuste taalvaardigheid’. Anderzijds worden taal en cultuur als betekenisvolle inhouden gezien die daadwerkelijk zijn verbonden met het leven in de doeltaalculturen; zo worden zij als intercultureel uitdagend en vormend onderdeel van het MVT-curriculum beschouwd. 

Als het gaat om de didactiek staat voorop dat effectief taalonderwijs slechts bereikt kan worden door het aanbieden van een authentiek, rijk en begrijpelijk taalaanbod. Het is dus onontbeerlijk dat de doeltaal binnen de MVT bewust wordt ingezet, en waar mogelijk als voertaal wordt gebruikt in het onderwijs. De verschillende aspecten van taalontwikkeling, zoals grammatica en woordenschat, moeten daarbij zo worden ingevuld dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van communicatief en (inter-)cultureel vaardige leerlingen.

Een uitgewerkte versie van de visie van het team is aangeboden aan het ontwikkelteam Engels/MVT van Curriculum.nu. Deze kan je hier downloaden.

Het team is uitgebreid met externe experts (Sible Andringa, Anna Kaal, Alessandra Corda en Rick de Graaff), die zich bereid hebben verklaard waar nodig het team van advies te dienen, die op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen het team, en die belangrijke dwarsverbanden vormen met relevante groep in het werkveld.

Samenstelling van het team:

Dr. S. (Silvia) Canto

Vakdidactisch meester, Universiteit Utrecht
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Dr. E.M. (Eva) Knopp

Vakdidactisch meester, Radboud Universiteit
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Prof. dr. W.M. (Wander) Lowie

Vakdidactisch meester, Promotor/begeleider, Rijksuniversiteit Groningen
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Dr. J.M.L. (Jeanette) den Toonder

Vakdidactisch meester, Rijksuniversiteit Groningen
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Prof. dr. Mike Hannay was actief in het team als interimvoorzitter tot en met 2016. Dr. Kristi Jauregi Ondarra was actief in het team tot en met 2018.