Algemene info

Algemene info

Het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MVT) voert projecten uit ter stimulering van vakdidactisch onderzoek op het gebied van moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast brengt het team mensen bij elkaar die betrokken zijn bij gerelateerde projecten en initiatieven waarbij onderzoekers en scholen samenwerken. Het doel is het versterken van de vakdidactiek, zowel in de ULO als in het VO. Het verkleinen van de afstand tussen onderzoek naar tweede-taalverwerving en alle lagen van het relevante werkveld is daarbij een essentieel doel van het Team.

Onze visie op mvt onderwijs

Uitgangspunt van de werkzaamheden van het team is een visie op het moderne vreemde-taalonderwijs waarbij het schoolcurriculum wordt verrijkt door meer aandacht voor betekenisvolle inhouden in het curriculum. Betekenisvolle inhoud kan gaan om de rol van taal en cultuur. Bij taal gaat het om kennis van het taalsysteem, van hoe taal gebruikt wordt, hoe talen worden geleerd, en hoe taal verandert. Centraal staat daarbij het begrip taalbewustzijn.  Een taalbewuste leerling heeft een strategie de taal beter te leren spreken, en heeft inzicht in hoe taal reflecteert wie we zijn, hoe we denken, en in wat voor cultuur we leven. Bij cultuur gaat het om aandacht voor literatuur en andere vormen van cultuuruiting, en moeten leerlingen dus ook cultuurbewustzijn ontwikkelen. Enerzijds staat deze aandacht voor taal en cultuur in dienst van een meer ‘bewuste taalvaardigheid’. Anderzijds worden taal en cultuur als betekenisvolle inhouden gezien die daadwerkelijk zijn verbonden met het leven in de doeltaalculturen; zo worden zij als intercultureel uitdagend en vormend onderdeel van het MVT-curriculum beschouwd. 

Als het gaat om de didactiek staat voorop dat effectief taalonderwijs slechts bereikt kan worden door het aanbieden van een authentiek, rijk en begrijpelijk taalaanbod. Het is dus onontbeerlijk dat de doeltaal binnen de MVT bewust wordt ingezet, en waar mogelijk als voertaal wordt gebruikt in het onderwijs. De verschillende aspecten van taalontwikkeling, zoals grammatica en woordenschat, moeten daarbij zo worden ingevuld dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van communicatief en (inter-)cultureel vaardige leerlingen.

De nieuwste versie van de visie van het team kan je hier downloaden (19/04/2022) . 

Onze activiteiten

Op deze site houden we onze activiteiten bij in de tabs Onderzoek en publicaties en Studiedagen, nascholing en outreach

Jaarverslagen

De jaarverslagen geven een overzicht van de bezigheden en publicaties van het meesterschapsteam over de jaren 2017-2018, 2018-2019 , 2019-20202020-2021, 2021-2022 en 2022-2023.

Het team

Dr. E.M. (Eva) Knopp

Vakdidactisch meester, Radboud Universiteit
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Prof. Dr. M.C. (Marije) Michel

Vakdidactisch meester, Promotor/begeleider, Rijksuniversiteit Groningen
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Prof. dr. W.M. (Wander) Lowie

Vakdidactisch meester, Promotor/begeleider, Rijksuniversiteit Groningen
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Dr. E. (Esther) Schat

Vakdidactisch meester, vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Nivja de Jong

Prof. dr. N.H. (Nivja) de Jong

Vakdidactisch meester, Promotor/begeleider, Lid stuurgroep, Universiteit Leiden
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Dr. S. (Silvia) Canto

Vakdidactisch meester, Universiteit Utrecht
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Prof. dr. S.J. (Sible) Andringa

Vakdidactisch meester, Universiteit van Amsterdam
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Het team beschikt ook over een eigen klankbordgroep. Deze bestaat op dit moment uit Anna Kaal, Alessandra Corda,  Janine Berns en Rick de Graaff

Tessa Mearns, Mike Hannay, Kristi Jauregi Ondarra, Sabine Jentges, Jeanette den Toonder, Marjon Tammenga-Helmantel en Helena Houvenaghel zijn oud-leden van het team.