Curriculum.nu

Persoonlijke reflectie op tweets Martin Ringenaldus

Bert Le Bruyn geeft hieronder een reflectie op de analyse van de tussenproducten van het ontwikkelteam Engels/MVT die Martin Ringenaldus recent heeft getweet (https://twitter.com/bijlesduits). Hoewel Bert lid is van het Meesterschapsteam MVT gaat het hier om een individuele reflectie.

Beste Martin,

Ik zal eerlijk zijn: het tempo waarop jij de nieuwe tussenproducten van het ontwikkelteam Engels/MVT hebt doorgenomen haal ik niet. Wat hier volgt is dus enkel een reflectie op jouw analyse met de achtergrondkennis die ik gaandeweg dit jaar heb opgebouwd over het team en over Curriculum.nu. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik veel respect heb voor de po en vo docenten in het team en de manier waarop ze zich met hart en ziel inzetten voor dit unieke project. Dit respect is op geen enkele manier verminderd na het lezen van jouw opmerkingen.

Het wat, het hoe, eindtermen en toetsing

Ik heb me ook wel eens beklaagd over Curriculum.nu maar niet over het werk van het ontwikkelteam Engels/MVT, wel over de opdracht die ze hebben gekregen. Hun opdracht is om na te denken over het wat zonder een uitspraak te doen over het hoe, over de eindtermen of over toetsing. Eender wie dit als opdracht meekrijgt kan niet anders dan zich gekortwiekt voelen. De kunst is dan ook om zo nu en dan toch te hinten naar het hoe, impliciet toch al te kennen te geven welke eindtermen men zou willen en aan te geven dat deze verder moeten gaan dan wat er in het huidige CSE getoetst kan worden. Het diplomatieke evenwicht dat het ontwikkelteam zoekt mag dan soms te abstract klinken, het is de enige manier waarop ze zich kunnen houden aan hun opdracht en toch laten zien wat ze willen.

Het ERK

Je geeft aan dat je niet erg onder de indruk bent van de vermelding van het ERK. Ik oorspronkelijk ook niet. Tot ik hoorde dat het team in het begin werd geinstrueerd de term niet te gebruiken en dat er blijkbaar al jaren wordt gestreden om het ERK een status te geven binnen het MVT onderwijs in Nederland. De reden is simpel: zolang er geen algemeen geldende niveaus worden vastgelegd is er geen probleem als het MVT niveau van de leerlingen naar beneden gaat. Het vermelden van het ERK is dus – geloof het of niet – een overwinning die het op termijn moeilijker zal maken voor MVT-docenten om uren te verliezen of om uren omgezet te zien worden in flexuren.

Ambitie

Zelf had ik graag gezien dat er naast het Engels een extra vreemde taal verplicht werd gesteld. Net als jij ben ik dus een beetje teleurgesteld dat het leren van een extra vreemde taal enkel wordt geaccommodeerd. En toch zie ik dit nog steeds als een kleine overwinning. Herinner je Onderwijs 2032 waar de MVT buiten Engels slechts in de kantlijn werden behandeld. Herinner je dat er in de oorspronkelijke opzet van Curriculum.nu zelfs geen team was dat zich zou bezighouden met de MVT buiten het Engels. De naam van het ontwikkelteam mag dan een beetje een gedrocht zijn, het feit dat andere MVT vertegenwoordigd zijn (en het team dus niet Engels maar Engels/MVT heet) is het gevolg van de inzet van velen waar ik erg dankbaar voor ben.

Relevantie

Je beklaagt je over de vage formuleringen over wat inhoud van de MVT zou moeten zijn. Daar kan ik – zonder het document in zijn geheel te hebben gelezen – niet over oordelen. Wat ik wel weet is dat het team erg ambitieus is en verder wil gaan dan het aanleren van woordjes en grammatica. Het ontwikkelen van de echt concrete inhouden die je lijkt te zoeken in het document kan dan ook niet anders dan nog even op zich te laten wachten. Dit heeft – naast het feit dat het team niets mag zeggen over eindtermen – te maken met het feit dat er tot nu toe slechts beperkte pogingen geweest zijn om handen en voeten te geven aan MVT onderwijs dat ook inzet op het ontwikkelen van interculturele competenties en het nadenken over taal. Een logische vraag is dan waarom deze aspecten er toch in zitten. Het antwoord is – naar mijn mening – dat deze twee aspecten cruciaal zijn als we de relevantie van de MVT in het curriculum willen verdedigen. Vertaalapps volstaan hoe langer hoe meer voor basale communicatie maar helpen niet bij het verwerven van interculturele competenties. Het feit dat taal meer is dan vaardigheden, dat je er over kan denken en leren denken vanuit een talig, literair of cultureel perspectief maakt de MVT bovendien even relevant als éénder welk ander zaakvak. Ik ben het met je eens dat kritisch en probleemoplossend denken mogelijk domeinspecifiek zijn maar dit geldt dan even goed voor wiskunde en de exacte wetenschappen die doorgaans als veel centraler worden beschouwd binnen het curriculum.

Moedig

Doorheen het hele proces zijn de leden van het ontwikkelteam Engels/MVT in gesprek gegaan met iedereen die dit wilde. Zelden heb ik een groep mensen ontmoet die zo open was als deze. De laatste drie maanden hebben ze bergen werk verzet en de enige manier om alle bouwstenen uit te werken was n.a.w. door het werk te verdelen. Ik neem aan dat ze dit op een vergelijkbare manier hebben gedaan als voorheen, nl. door vaste formats vast te leggen voor elke bouwsteen waaraan men dan in kleine groepjes kon werken. Leidt dit tot redundanties? Ja. Leidt dit tot inconsistenties? Ja. Leidt dit to problemen? Nee. Wat we op 7 mei gekregen hebben zijn conceptversies waar we feedback kunnen op geven. Dat het team conceptversies durft voor te leggen vind ik moedig want er zal altijd nog vanalles op aan te merken zijn. Het feit dat ze de conceptversies toch in dit stadium willen voorleggen interpreteer ik als een teken dat ze voor de finale afronding nog steeds openstaan voor input.

Ik weet dat ik niet op al je punten ben ingegaan Martin maar het waren er dan ook erg veel 😉 Ik neem aan dat je net als ik binnenkort ook weer feedback zal insturen. Wat ik zeker weet is dat het ontwikkelteam Engels/MVT hier erg zorgvuldig mee zal omgaan. Ik wil hen hierbij nogmaals van harte danken voor alle werk dat ze verzetten.

Met hartelijke groeten,

Bert Le Bruyn

b.s.w.lebruyn@uu.nl